Start
Aktualności
Nowe świadczenie rodzicielskie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 stycznia 2016 15:35

Od 1 stycznia 2016 można ubiegać się świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę nad jednym urodzonym dzieckiem przez okres 52 tygodni, niezależnie od kryterium dochodowego w kwocie 1000,00 zł miesięcznie. Jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku urodzenia wieloraczków okres pobierania świadczenia wydłużony zostanie do 71 tygodni. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dla nich przewidziano proporcjonalnie krótszy okres pobierania świadczenia. Szczegółowe informacje uzyskać można w dziale świadczeń rodzinnych tel. 14 680 71 03

 
Wigilia dla osób samotnych z terenu gminy Żyraków PDF Drukuj Email
sobota, 19 grudnia 2015 14:51

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwamy samotność. Dlatego w dniu 18 grudnia 2015r. w Zespole Szkół w Żyrakowie  Wójt Gminy Marek Rączka przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował coroczną wieczerze wigilijną dla osób samotnych z terenu naszej gminy. Oprócz stołów zastawionych potrawami wigilijnymi na uczestników czekały kolędy i pastorałki. Zgodnie z tradycja zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Ksiądz Proboszcz Józef Jasiurkowski odczytał fragment Ewangelii i w swoim imieniu złożył zebranym świąteczne życzenia. Następnie Pan Wójt Marek Rączka przekazał życzenia, by ten świąteczny czas niósł  pociechę i radość, a także pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, wszyscy poddali się nastrojowi zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystą Wigilię uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Żyrakowie, który wzbudził zachwyt wśród uczestników spotkania. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania zostali obdarowani świątecznymi upominkami.

 

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" podsumowanie roku 2014 PDF Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2014 11:23

baner_do_artykolow2Dobiegła końca realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2014. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 15 osób. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Dla 5 uczestniczek projektu zorganizowano płatne staże zawodowe, jedna z uczestniczek znalazła zatrudnienie. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym przez GOPS Żyraków. Realizacja projektu daje możliwość stworzenia aktywnej formy wsparcia dla klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. 

 
Karta dużej rodziny w gminie Żyraków PDF Drukuj Email
środa, 25 czerwca 2014 10:59

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 16 czerwca 2014 roku można składać wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku  życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary  54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w GOPS w Żyrakowie. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl, gdzie istnieje możliwość pobrania wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny,  a także przedstawiona jest ogólnopolska oferta zniżek dla posiadaczy KDR.

 
Nowe zasady przyznawania zasiłków dla opiekunów PDF Drukuj Email
czwartek, 15 maja 2014 10:59

Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

   

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie
  o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
 2.  

 3. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
  Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:
  a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłkuopiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
  b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.   

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem", wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.    Jeżeli w okresie od 15 maja 2014 r. do 14 września 2014 r. toczyć się będzie postępowanie o wydanieorzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.  Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy. Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Zasiłki oraz koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki  na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

 

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" podsumowanie roku 2013 PDF Drukuj Email
piątek, 27 grudnia 2013 11:23

baner_do_artykolow2Dobiegła końca realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2013. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn). Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B., pracownik robót wykończeniowych w budownictwie.  Dodatkowo uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym przez GOPS Żyraków. Jedna z uczestniczek w trakcie trwania projektu znalazła zatrudnienie, kolejna została objeta 3 miesięcznym płatnym stażem. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie aktywnej formy wsparcia dla  klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. Już dziś zapraszamy do udziału w projekcie w 2014 roku. W projekcie moga brać udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Zyraków, pozostające bez zatrudnienia, a w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym również osoby pracujące w tym rolnicy. 

 
Wigilia dla osób samotnych z terenu gminy Żyraków PDF Drukuj Email
czwartek, 19 grudnia 2013 14:51

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwamy samotność, dlatego w dniu 17 grudnia 2013r. w Zespole Szkół w Żyrakowie śpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy" rozpoczęto Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych z terenu naszej Gminy, zorganizowaną po raz kolejny przez Wójta Gminy Żyraków przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gospodarz szkoły - dyrektor Elżbieta Ulak z wielką życzliwością przyjęła zgromadzonych gości. Ks. Paweł Ryś odczytał fragment Ewangelii i w swoim imieniu złożył zebranym świąteczne życzenia. Następnie Pan Wójt Marek Rączka przekazał życzenia, aby ten świąteczny czas niósł osobom samotnym pociechę i radość. Życzył wszystkim zebranym zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, wszyscy poddali się nastrojowi zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz stołów zastawionych potrawami wigilijnymi na uczestników wigilii czekały kolędy i pastorałki. Jak każe tradycja zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Uroczystą Wigilię uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w Żyrakowie, który wzbudził zachwyt wśród uczestników spotkania. Zgromadzeni mieszkańcy gminy otrzymali na zakończenie uroczystości paczki świąteczne.


 
Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania PDF Drukuj Email
środa, 27 marca 2013 13:26 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające  prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad członkiem rodziny wygasają z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r.
    Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. (art. 11 ust.1 ww. ustawy).
    Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

W związku z tym zachodzi konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego albo do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 lipca 2013r.

Więcej…
 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" rozpoczynamy rekrutacje na 2013 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 29 stycznia 2013 14:02

 

baner_do_artykolow2

 

Zapraszamy osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenie gminy Żyraków do projektu "Czas na aktywnośc w gminie Żyraków". Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych zakończonych odpowiednimi certyfikatami. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (w tym: szkolenia zawodowe, warsztaty, zwrot kosztów dojazdu, ciepły posiłek). Do projektu zostanie zaproszonych 15 osób, oraz 8 osób na liste rezerwową. Pierwszeństwo udziału mają osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wypełnioną ankiete wstepną należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, pok. 12, lub mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 15 marca 2013. Szczegółowe informacje: tel. 014 682 26 35 lub 014 680 71 12.

 

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" podsumowanie roku 2012 PDF Drukuj Email
piątek, 21 grudnia 2012 11:23

baner_do_artykolow2Dobiega końca realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2012. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 16 osób (15 kobiet i 1 mężczyzna). Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach: sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B., kursie komputerowym oraz kursie ABC przedsiębiorczości. Dodatkowo uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym przez GOPS Żyraków. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie aktywnej formy wsparcia dla  klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. Już dziś zapraszamy do udziału w projekcie w 2013 roku. W projekcie moga brać udział osoby zamieszkałe na terenie gminy Zyraków, pozostające bez zatrudnienia, a w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym również osoby pracujące w tym rolnicy.

 

 

 
Zapytamnie ofertowe - rostrzygnięcie PDF Drukuj Email
środa, 31 października 2012 00:00

baner_do_artykolow2

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Żyrakowie przekazuje poniżej informacje o rostrzygnięciu zapytania ofertowego na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń w projekcie "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w 2012 r.

 

Rozstrzygnięcie

 

 

 

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Designed by vonfio.de