Informujemy  mieszkańców, że dzień 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 6 stycznia 2024r.

(Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie Nr GOPS-021-3/24 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 29 marca 2024 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 - tj. w dniu innym niż niedziela)

 

Gmina Żyraków uzyskała dofinansowanie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizowane w ramach programu zadania będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania wynosi 369 138 zł., wartość finansowania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 369 138 zł.

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zadanie realizowane będzie w formie usług asystenta osobistego polegających na pomocy osobom z niepełnosprawnością w takich czynnościach jak m. in: wykonywanie czynności życia codziennego, wyjścia lub dojazdy uczestników w wybrane miejsca, załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury (muzea, kino, teatr, wystawy itp.)

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Żyrakowie osoby będące odbiorcami paliw gazowych i wykorzystujące gaz ziemny jako główne źródło ogrzewania mieszkania, domu będą mogły otrzymać refundację podatku VAT. Kwota zwrotu  będzie wypłacana na podstawie opłaconej  faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r.

Zwrotu podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz  do gotowania lub podgrzewania wody.

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać refundację:

 • głównym źródłem  ogrzewania mieszkania, domu jest kocioł na paliwa gazowe zasilane gazem ziemnym,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB w terminie do dnia 21 grudnia 2022r.

Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

Dochód oblicza się tak jak przy zasiłku rodzinnym lub dodatku osłonowym na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.). Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2024 r. dochód z 2022r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. dochód z 2023r.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023r. oraz za 2024r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wypłatę refundacji podatku vat  za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. lub 2024r.
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliwa gazowego do odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, za okres dotyczący wniosku,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Gdzie składa się wniosek o refundację podatku:

 • wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie pok. nr 3;
 • drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • listownie - poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego;

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za 2023 r. i 2024r. można składać:

 • do dnia 30 września 2024 roku- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
 • po dniu 30 września 2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2023

 

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o  dodatek osłonowy. Szczegóły w zakładce dodatek osłonowy. Informacja telefoniczna pod numerem 14 6807103