Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Żyraków dnia 19 września 2011 r. na mocy art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Do każdego indywidualnego przypadku przemocy w rodzinie powołuje się specjalna grupę roboczą.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Pani  Małgorzata Szymaszek - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrakowie

2. Pan  Paweł Prokop - Posterunek  Policji w Żyrakowie

3. Pani Renata Smoła - (Starszy pracownik socjalny) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie

4. Pani Edyta Wadas - (pracownik socjalny) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie

5. Pani Renata Rugała - (pedagog szkolny) Zespół Szkół Publicznych  w Straszęcinie

6. Pani Ewa Labak - (kurator zawodowy) Sąd Rejonowy w Dębicy

7. Pani Anna Śliwa - (pielęgniarka) Gminny  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.

8. Pani Stanisława Dentko-Homlak - Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dębica.

9. Pani Agnieszka Boro - Stowarzyszenie ,,Mój Straszęcin ,,