Od 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Żyrakowie osoby będące odbiorcami paliw gazowych i wykorzystujące gaz ziemny jako główne źródło ogrzewania mieszkania, domu będą mogły otrzymać refundację podatku VAT. Kwota zwrotu  będzie wypłacana na podstawie opłaconej  faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r.

Zwrotu podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz  do gotowania lub podgrzewania wody.

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać refundację:

 • głównym źródłem  ogrzewania mieszkania, domu jest kocioł na paliwa gazowe zasilane gazem ziemnym,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB w terminie do dnia 21 grudnia 2022r.

Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

Dochód oblicza się tak jak przy zasiłku rodzinnym lub dodatku osłonowym na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.). Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2024 r. dochód z 2022r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. dochód z 2023r.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023r. oraz za 2024r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wypłatę refundacji podatku vat  za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. lub 2024r.
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliwa gazowego do odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, za okres dotyczący wniosku,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Gdzie składa się wniosek o refundację podatku:

 • wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie pok. nr 3;
 • drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • listownie - poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego;

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za 2023 r. i 2024r. można składać:

 • do dnia 30 września 2024 roku- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
 • po dniu 30 września 2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2023

 

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie informuje, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o  dodatek osłonowy. Szczegóły w zakładce dodatek osłonowy. Informacja telefoniczna pod numerem 14 6807103

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach  w wybrane przez uczestnika miejsce, pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych. Osoby zainteresowane pomocą asystenta osobistego w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń (Załącznik nr 7 - Karta zgłoszenia do Programu) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 12 września 2023r.

 

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie pod numerem telefonu 14 6822 635.

 

Więcej informacji oraz druki do pobrania:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024

 

 

 

 

        

 

 

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Żyraków. W ramach programu uczestnicy zostaną wyposażeni w opaski bezpieczeństwa monitorujące stan zdrowia (m.in. puls, saturacja, czujnik upadku) połączone z centrum wsparcia mogące wezwać pomoc lub powiadomić opiekuna. Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców  w wieku powyżej 65 r.ż. którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

 

Program finansowany jest  z dotacji  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do programu pod numerem tel. 14 6822 635 od pn-pt.  w godzinach 7:00 – 15:00