Informujemy  mieszkańców, że dzień 07 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie za odpracowaniem w dniu 15 kwietnia 2023 r. (sobota).

(Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie Nr GOPS-021-3/23 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 07 kwietnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Żyrakowie za odpracowaniem).

 

Gmina Żyraków uzyskała dofinansowanie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wsparcie uzyskają osoby niepełnosprawne wymagające długotrwałej opieki  innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

 

 

 

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” edycja 2023 Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, prowadzi nabór osób  zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniających następujące kryteria:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do dnia 08 listopada 2022 r., w godzinach urzędowania.

Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie uprawnienia do korzystania z usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej.

 

Karta zgłoszenia: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-1666547153.docx

Informacja o Programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008.docx

 

Informujemy z dniem 16 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

a) 3000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;

b) 1000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

c) 500 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

Ważne: za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte  gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 ust 1.

Dodatek  nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. Ośrodek pozostawi bez rozpatrzenia.

Wnioski  można składać:

a) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

b) tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie, pok 13 I piętro

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA