Start Świadczenia Rodzinne
Świadczenia Rodzinne
Świadczenia Rodzinne PDF Drukuj Email

 

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy - od 1 listopada do 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Zasiłek rodzinny wynosi: 95 złotych na dziecko w wieku 0 - 5 lat, 124 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat, 135 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: " rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, " opiekunowi faktycznemu dziecka, - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka " osobie uczącej się (definicja osoby uczącej się w art. 3 pkt 13 ustawy) Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: " dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej; dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; " osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że 1) drugi z rodziców nie żyje, 2) ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją); 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone. 4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:

 

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka - 1000 zł jednorazowo
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
  • samotnego wychowywania dziecka - 193 zł i 265 zł na dziecko niepełnosprawne
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł na dziecko do 5 r. ż. i 110 zł na dziecko w wieku 6 - 24 r. ż.
  • rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł jednorazowo
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 69 zł  lub 113 na dziecko zamieszkałe w miejscowości podjęcia nauki
  • Jednorazowa zapomoga (becikowe) - 1000 zł jeśli dochód rodziny nie przekracza 1922 zł na osobę

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Dla osób które nie posiadaja uprawnień do otrzymania zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez 52 tygodnie po urodzieniu dziecka świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres może być wydłuzony do 72 tygodni. Świadczenie jest niezależne od dochodów.


Zobacz równiez w aktualnościach

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Więcej…
 


Designed by vonfio.de