Start "Uczeń na wsi"
"Uczeń na wsi"
"Uczeń na wsi" PDF Drukuj Email

 

 

 

Gmina Żyraków w 2007 roku przystąpiła do realizacji programu PFRON "Uczeń na   wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie". Program realizowany jest od 1 września 2007 do 30 czerwca 2010 roku.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Żyraków

4) nie był w przeszłości stroną umowy w PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie i nie posiadający wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

Uwaga ! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


Wnioski o dofinansowanie składa sie na dany rok szkolny w miesiącu wrześniu  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

Uwaga w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!

4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów do szkoły.


Powyższe koszty nie mogą być jednocześnie refundowane z innych źródeł!


Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku  nie może przekraczać kwoty 1.531,20 zł. (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)


Realizatorem programu w Gminie Żyraków jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zyrakowie. 


Designed by vonfio.de