Start
Aktualności
Powódź 2010 - wypłacone zasiłki PDF Drukuj Email
środa, 30 czerwca 2010 12:02

 

Rodziny poszkodowane w wyniku czerwcowej powodzi otrzymały pierwsze zasiłki w kwocie do 6.000 zł, na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb i zakup niezbędnego sprzętu. Z pomocy skorzystało 130 rodzin na łączną kwotę 660.000 zł. Osoby u których powódź wyrządziła szkody znacznie przekraczające kwotę 6 tys zł, będą mogły równiez uzyskać pomoc w formie zasiłków na remont domu w kwocie do 20.000 zł lub od 20.000 do 100.000.

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" - rozpoczynamy doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email
środa, 02 czerwca 2010 00:00

baner_do_artykolow2

 

 

31 maja 2010 rozpoczą się moduł doradztwo zawodow w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków". Wszyscy uczestnicy wezma udział w indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, które obejmą m.in. stworzenie indywidualnego planu rozwoju oraz trening aktywnego poszukiwania pracy. Moduł poprowadzi doradca zawodowy Pani mgr Ewa Selwa.

 
Świadczenie pielęgnacyjne - nowe zasady przyznawania PDF Drukuj Email
wtorek, 30 marca 2010 00:00

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczenia pielegnacyjnego, informujemy:

Od 1 stycznia 2010 roku osoby, które opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, rezygnując przy tym z wykonywania pracy zarobkowej mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł bez względu na osiągane dochody.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) rodzicom
2) innym osobom, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem)

 

Osoba nad którą jest sprawowana opieka musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto ta osoba powinna wymagać stałej lub długotrwałej opieki, która jest niezbędna w procesie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

 

Opiekun może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł, jako rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto państwo opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, przez co opiekun będzie mógł liczyć w przyszłości na emeryturę.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:


1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej)
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale świadczeń rodzinnych, pok. 3, tel: 14 682 26 35 lub 14 680 71 03

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" - spotkanie informacyjne dla UP PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 marca 2010 00:00

baner_do_artykolow2

 

 

Dnia 25.03.2010 odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków". Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz szczegółami projektu "Czas Na aktywność w gminie Żyraków" W tym roku w projekcie weźmie udział 20 osób - 16 kobiet i 4 mężczyzn. Projekt bedzie się składał z 3 modułów: badania lekarskie, szkolenia zawodowe i doradztwo zawodowe. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" - Podsumowanie PDF Drukuj Email
czwartek, 17 grudnia 2009 14:05

 

baner_do_artykolow2             Zakończyła się realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków" w roku 2009. Projekt współfinansowany był z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od 01.05.2009 do 31.12.2009. Ogólnie w projekcie wzięło udział 22 osoby (20 kobiet i 2 mężczyzn), z czego ukończył projekt 21. W trakcie realizacji 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna) znalazło zatrudnienie. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie aktywnej formy wsparcia dla bezrobotnych klientów Osrodka Pomocy Społecznej opartej na kontrakcie socjalnym. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych oraz spotkaniach z doradca zawodowym. Pełny raport ewaluacyjny dostępny jest w dziale do pobrania. Już dziś zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie w 2010 roku.

 

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" - zakończyliśmy doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 listopada 2009 14:08

baner_do_artykolow2

 

 

W piatek, 13 listopada zakończył się moduł doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków". 19 osób uczestniczyło w spotkaniach indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym. Ponadto  juz 3 osoby uczestniczące w projekcie znalazły zatrudnienie. Od czwartku, 19 listopada rozpoczyna się dodatkowy kurs w zawodzie kelner/barman, który potrwa do połowy grudnia 2009.

 
Preferencyjne kredyty dla poszkodowanych w powodzi PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 września 2009 08:04

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na otwarcie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych z terenu województwa podkarpackiego poszkodowanych w wyniku nawałnic, powodzi i gradu w okresie od 21 czerwca do 17 lipca 2009. Wnioski należy składać do dnia 2 października 2009 w UG Żyraków, pok. 2. Informacje można uzyskać pod numerem tel.  014 683 12 21 wew. 102.

 
"Czas na aktywność w gminie Żyraków" - rozpoczynamy doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 września 2009 11:34

baner_do_artykolow2

 

 

Zakończył się moduł szkoleniowy w projekcie "Czas na aktywność w gminie Żyraków". Dwudziestu uczestników projektu uzyskało certyfikaty potwierdzające zdobycie nowego zawodu. 30 września rozpocznie się drugi moduł - doradztwo zawodowe. Wszyscy uczestnicy wezma udział w indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, które obejmą m.in. stworzenie indywidualnego planu rozwoju oraz trening aktywnego poszukiwania pracy. Moduł poprowadzi doradca zawodowy Pani mgr Ewa Selwa.

 
Uczeń na wsi 2009 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 września 2009 00:00

Informujemy, że Gmina Żyraków realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych ,,UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne .

Celem programu jest wyrównywanie szans  w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne .
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1. Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. Pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum  lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej)
3. Zamieszkuje na terenie gminy.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie  pokój Nr 3 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Ponadto informujemy zainteresowane osoby, że wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2009 r.

 
Dożywianie dzieci w szkołach PDF Drukuj Email
środa, 19 sierpnia 2009 10:13

 

Można już składać wniosek o dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2009/2010.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł na osobę. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art.6, ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione  wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nieruchomości wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał),

4) w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualne zaświadczenia z Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).

 

Wniosek mozna równiez składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją. Nie ma mozliwości zwrotu kosztów za opłacone wcześniej posiłki.

 

Aby złozyć wniosek należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z własnego rejonu.

 
Infokiosk dla poszukujących pracy PDF Drukuj Email
środa, 19 sierpnia 2009 09:01

 

Informujemy, że w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy udostępnilismy specjalny infokiosk dla osób poszukujacych pracy. Można w nim przeglądać aktualną bazę ofert pracy, aktualności Urzędu Pracy, czy wysłać email. Urządzenie dostępne jest w budynku  Urzędu Gminy Żyraków, na parterze.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Designed by vonfio.de