Gmina Żyraków przekazała do użytku pomieszczenia w Dworku w Straszęcinie na realizację zadania pn.: Utworzenie i doposażenie Klubu „Senior+”.

            Realizacja zadania związana była z modernizacją pomieszczeń oraz ich doposażeniem. Na realizację inwestycji Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020 w wysokości 147.172zł, natomiast 48.490zł stanowią środki własne Gminy Żyraków. Całość zadania wyniosła 195.662zł.

            Klub ,, Senior+’’ funkcjonować będzie od 2021 roku w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w zakładce Klub Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie Il".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie realizuje nowe zadanie tj. wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu "Czyste powietrze".

 

 

Zaświadczenia o dochodach wydawane są na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w GOPS Żyraków, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Ośrodka lub przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

 

 

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do Ośrodka zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

 

 

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

 

 

Wszelkie informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

 

Program "WSPIERAJ SENIORA" - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

 

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 

Zadzwoń na infolinię:  22 505-11-11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

 

Program adresowany jest do: 

 

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

 

  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt zakupów senior pokrywa samodzielnie. Program trwa do 31 grudnia 2020