Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie poszukuje osobę gotową do podjęcia zatrudnienia  na stanowisku opiekunki środowiskowej.

Miejsce pracy: teren Gminy Żyraków, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów)

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych ora korzystania z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej

e) wykształcenie minimum zawodowe,

f) kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenia w pracy z osobami przewlekle chorymi i starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoka jakość świadczonych usług.

2. Wymagania dodatkowe

a) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość,

b) umiejętność dobrej organizacji pracy,

c) pozytywne nastawienie do osoby wymagającej usług,

d) lojalność i umiejętność pracy w zespole,

e) umiejętność organizacji pracy w domu chorego,

f) umiejętności interpersonalne (umiejętność nawiązywania kontaktu, empatia cierpliwość,

g) umiejętność skutecznego komunikowania się,

h) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,

i) cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,

j) mile widziane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

k) mile widziane prawo jazdy kat. B,

l) otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego, podnoszące jakość wykonywanych obowiązków.

3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,

b) czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

c) czynności opiekuńcze,

d) czynności gospodarcze,

e) umiejętności dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowania posiłków podopiecznemu,

f) pomoc w podtrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej podopiecznego,

g) prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys,

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f) oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) oświadczenia o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej,

h) oświadczenie o pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie pokój nr 4

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie, tel. 14 6822 635

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie

Grażyna Kokoszka