Start Dożywianie dzieci w szkołach
Dożywianie dzieci w szkołach PDF Drukuj Email
środa, 19 sierpnia 2009 10:13

 

Można już składać wniosek o dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2009/2010.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł na osobę. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art.6, ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione  wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nieruchomości wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał),

4) w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualne zaświadczenia z Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).

 

Wniosek mozna równiez składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją. Nie ma mozliwości zwrotu kosztów za opłacone wcześniej posiłki.

 

Aby złozyć wniosek należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z własnego rejonu.

 
Designed by vonfio.de